Womanizer Original - logo

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel a prodávající

City Realex, a.s.
Tenisová 954/16
102 00 Praha 10

IČ: 61247961 – zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15819

Kontaktní informace

+ 420 737 221 221
+ 420 296 338 444

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se uplatní pro nákup v internetovém obchodě (e-shop) www.womanize.cz, který provozuje City Realex, a.s.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 

   Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012, Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“). 

   Je-li kupujícím spotřebitel (tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), řídí se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím také ustanoveními § 2158 a násl. OZ, která upravují prodej zboží v obchodě a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dál jen „ZOS“).

   Je-li kupujícím podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím pouze OZ, přičemž takovýto kupující se nemůže domáhat žádných z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, které chrání spotřebitele či kupujícího, který není podnikatelem v rámci podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, či jim poskytují práva, které kupujícímu, který je podnikatelem v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, dle OZ nenáleží.

Výklad pojmů

Prodávající – je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nabízí a prodává zboží.

Kupující – je osoba, která nakupuje zboží od prodávajícího. Dotýká-li se ustanovení těchto obchodních podmínek pouze kupujícího, který je spotřebitelem, může být v těchto obchodních podmínkách tento kupující označen jako spotřebitel.

Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupní smlouva – je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ohledně koupě zboží. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva (či jiná smlouva dle OZ), jejíž jednou smluvní stranou je podnikatel, pokud při uzavírání smlouvy jednal v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání, a druhou smluvní stranou je spotřebitel, pokud při uzavírání smlouvy jednal mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Rezervace zboží – rezervace zboží umožňuje zákazníkům nechat si na zákazníkem vybrané prodejně prodávajícího zvolené zboží rezervovat na své jméno tak, aby měli zajištěno, že rezervované zboží bude v době jejich návštěvy prodejny prodávajícího v prodejně k dispozici. Rezervované zboží je na prodejně připraveno po dobu 7 dní po potvrzení prodávajícím. Rezervace není nijak právně závazná a zákazník není povinen rezervované zboží koupit a odebrat.

Správce – Správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) je prodávající.

Subjektem údajů – Subjektem údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) je kupující.

Zpracovatelem  – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

Informace o zboží

– Kód zboží, popis funkce, rozměry zboží, vlastnosti zboží (barvy, váhy, velikosti, objem, funkce),či materiál zboží

– Maloobchodní cenu zboží včetně DPH a poplatků

– Skladovou dostupnost zboží

– Recenze a hodnoceni spotřebitelů, či doplňující fotografie zboží a související zboží

– Je-li u zboží záložka „Poradna“ je možné si vyžádat detailnější popis daného zboží

Doba a způsob dodání zboží, náklady na dodání zboží   

Dodací lhůta činí nejvýše 30 dnů. V případě objednání koupě více kusů zboží mohou být všechny kusy zboží dodány v jedné zásilce, nezvolí-li kupující výslovně jinou možnost. V případě dodání více kusů zboží v jedné zásilce se dodací lhůta všech kusů zboží mění tak, že odpovídá dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou. Dodací lhůta zboží, jehož kupní cenu kupující uhradí v hotovosti přepravci při převzetí zboží, tj. na dobírku, začne běžet dnem uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůta zboží, jehož kupní cenu bude kupující hradit jinak, než při převzetí zboží, začne běžet až dnem, kdy bude jak uzavřena kupní smlouva, tak uhrazena kupní ceny zboží, tedy připsána částka celé kupní ceny na účet prodávajícího.

   V případě, že prodávající nemůže zboží dodat v termínu, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o této skutečnosti s uvedením náhradního termínu dodání nebo s nabídkou dodání jiného zboží namísto zboží objednaného. Pokud kupující s uvedením náhradního termínu dodání nebo s nabídkou dodání jiného zboží nesouhlasí, může kupující či prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí právem České republiky.

   Prodávající účtuje za dodání zboží úhradu (poplatky), jejíž výše je uvedena u jednotlivých způsobu dodání zboží, které kupující může zvolit při tvorbě objednávky. Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit i úhradu (poplatky) za kupujícím zvolený způsob dodání zboží. Podmínky přepravců, jejichž prostřednictvím dodává prodávající zboží, jsou dostupné na webových stránkách internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího. Informace o podmínkách přepravců na webových stránkách internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

Cena zboží

   V internetovém obchodě (e-shopu) jsou uvedeny ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena na webových stránkách e-shopu. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu i úhradu (poplatky) za kupujícím zvolený způsob dodání zboží.

Úhrada a kupní ceny

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího při odběru zboží
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
– bezhotovostně platební kartou

   Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Daňový doklad bude mít registrovaný uživatel také ke stažení ve svém uživatelském účtu.

   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

   Elektronická objednávka zboží kupujícím je považována za řádnou pouze v případě, že kupující vyplní veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři, resp. v jednotlivých krocích tvorby objednávky. Kupující má možnost před konečným potvrzením a odesláním objednávky tuto celou objednávku a v ní uvedené údaje zkontrolovat. Chce-li kupující některé údaje změnit, může se pomocí tlačítka zpět vrátit zpět do předcházejících kroků tvorby objednávky. Pokud kupující s objednávkou souhlasí a objednávka vyjadřuje jeho vůli, kupující tlačítkem „Dokončit“ odešle objednávku prodávajícímu. Řádná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy.

   Prodávající oznámí kupujícímu doručení objednávky kupujícího prodávajícímu zprávou na e-mailovou adresu kupujícího. Tato zpráva prodávajícího potvrzující doručení objednávky kupujícího není přijetím objednávky ze strany prodávajícího a je pouhým potvrzením, že objednávka byla doručena prodávajícímu. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena přijetím objednávky ze strany prodávajícího. Uzavřením smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím práva a povinnosti z kupní smlouvy dle smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek a platných právních předpisů.

   Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. Prodávající je oprávněn s ohledem na okolnosti objednávky (např. větší množství zboží, vyšší cena zboží) vyžadovat po kupujícím potvrzení objednávky prokazatelným způsobem, např. písemně či telefonicky.

   Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   Kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí s tím, že při převzetí zboží, jehož kupní cenu kupující hradí jiným způsobem než v hotovosti při převzetí zboží, je prodávající anebo přepravce pověřený dodáním zboží kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem této osoby, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, a to zejména v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití platebních karet. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává kupující výslovně prodávajícímu jakožto správci, svůj souhlas.

   V případě, že si kupující nepřevezme zboží, které mu bylo dodáváno způsobem, který si kupující zvolil, dochází k zániku kupní smlouvy. Strany jsou povinny si vrátit vše, co si již navzájem plnily. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady vynaložené na dodávání zboží kupujícím zvoleným způsobem.

   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Odpovědnost za vady

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci, v reklamě nebo na internetových Stránkách www.womanizer.cz uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba, je-li poskytnuta, začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

  U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

  Odpovědnost prodávajícího uvedená výše se nepoužije u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

  Prodávající neodpovídá za vady věci pokud vadu způsobil sám kupující či třetí osoba, a to zejména zejména tím, že věc byla instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním či skladováním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí); věc je mechanicky poškozena (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku); vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením s věcí nebo tím, že věc byla používána k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu. Prodávající neodpovídá za vady věci způsobené mimořádnými vlivy prostředí (živelná pohroma atp).

  Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Prodávající v zájmu urychlení doporučuje spotřebiteli práva z vady zboží uplatnit na této adrese: City Realex, a.s., Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10. Práva z vady zboží lze uplatnit i na provozovně prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace bezodkladně. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  Za den uplatnění reklamace se považuje den řádného předání zboží k reklamaci prodávajícímu v k tomu určených místech. V případě uplatnění reklamace poštou se za uplatnění reklamace považuje den doručení řádně uplatněné reklamace do sídla prodávajícího či provozovny prodávajícího. Za den vyřízení reklamace se v případě vyřízení poštou považuje den odeslání vyřízené reklamace prodávajícím spotřebiteli.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

– že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí zboží, nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla dokladem o koupi nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje a podpisem prodavače v případě, že na zboží byla poskytnuta záruka. Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci zboží, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované prodávajícím kupující předloží smlouvu o záruce, že kupující koupil zboží od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení zboží prokazujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího;
– že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek prodávajícímu v prodejně či na dalších prodávajícím určených místech.

  Nebudou-li splněny podmínky reklamace, nemůže být reklamace uznána za oprávněnou.

  Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodávajícího či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena. Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 12 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k ekologické likvidaci.

Vyšší moc

  Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.

Odstoupení od smlouvy

  Kupující, který je spotřebitelem, má právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) www.womanizer.cz, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy respektive dne převzetí zboží. U Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, pak ode dne převzetí poslední dodávky zboží. U smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat společnost City Realex, a.s., IČ: 61247961, DIČ: CZ61247961, se sídlem: Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10, ve výše uvedené lhůtě, formou jednostranného právního jednání a to:  emailem na adresu zasilky@cityrealex.com, vyplněním formuláře na internetových stránkách www.erotic-city.eu v sekci Reklamace, poštou na adresu City Realex, a.s., Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod na účet kupujícího, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Bez ohledu na výše uvedenou lhůtu je prodávající oprávněn vrátit přijaté platby až poté, co spotřebitel zboží předá prodávajícímu, nebo co mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět na adresu City Realex, a.s., Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží prodávajícímu zpět před uplynutím 14 dnů.

  Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli,že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy:

– o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
– o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
– o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
– o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
– o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
– o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v případě smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

  Prodávající je přesvědčen, že i s přihlédnutím ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES z 20.5.1997, podle které nesmí spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy u smluv o dodávce zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, je nutno mezi zboží, které podléhá rychlé zkáze, resp. zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit, ohledně něhož nemůže dle § 1837 OZ, spotřebitel odstoupit od smlouvy, zahrnout také veškeré erotické pomůcky, spodní prádlo a kosmetiku, pokud nejsou v originálním obalu, neboť takovéto zboží s ohledem na obecně sdílené hygienické a zdravotní nároky podléhá rychlé zkáze a jeho charakter neumožňuje jeho vrácení.

  Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží prodávajícímu. Spotřebitel má povinnost neprodleně vrátit prodávajícímu veškeré plnění, které spotřebitel od prodávajícího obdržel na základě smlouvy, od které spotřebitel odstoupil. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) prodávající používá data a osobní údaje kupujících pro provozování e-shopu a pro marketingové účely. Data kupujících jako subjektů údajů jsou považována ze velmi citlivý a důvěrný materiál – proto jsou šifrována a ukládána zvlášť od historie nákupů.

  Povinné údaje, které kupující jako subjekt údajů zadává při registraci: jméno a příjmení, úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ),e-mail, telefon. Tyto údaje jsou nutné pro identifikaci kupujícího. Prodávající je použije k splnění povinností z kupní smlouvy, vystavení faktury za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a pro komunikaci s kupujícím. Údaje o kupujících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující jako subjekt údajů se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu 10 let od dne, kdy je kupující jako subjekt údajů poskytl prostřednictvím formuláře na webových stránkách prodávajícího a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními. Po skončení doby zpracování a archivování dle věty předchozí budou osobní údaje vymazány. Kupující jako subjekt údajů, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Veškeré údaje, které zadal kupující při registraci, může sám měnit po přihlášení se do svého účtu v uživatelské zóně. Na jeho přání mohou tyto údaje být z databáze vymazány.

 Zpracováním výše uvedených osobních údajů může prodávající jako správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

V případě, že by se kupující jako subjekt údajů domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Kupující potvrzením objednávky bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje, které poskytl kupujícímu prodávajícímu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) za účelem řádného splnění všech povinností prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy a dále pro marketingové účely prodávajícího. 

Prodávající tímto informuje kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) takto:

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování:

Splnění všech povinností prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy, marketingové účely prodávajícího ve smyslu čl. 6 odst. 1, písm. a) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10-ti let od dne, kdy je kupující jako subjekt údajů poskytl prostřednictvím formuláře na webových stránkách prodávajícího a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Po skončení doby zpracování a archivování dle věty předchozí budou osobní údaje vymazány.

Kupující jako subjekt údajů má tyto práva:
– Právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující jako subjektu údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 
– Kupující jako subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující jako subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
– Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce vymazat osobní údaje, které o kupujícím jako subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny podmínky a kupující jako subjektu údajů o to požádá.
– Kupující jako subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má kupující jako subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
– Právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu jako subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
– Kupující jako subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami kupujícího jako subjektu údajů.
– Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má kupující jako subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
– Pokud kupující jako subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
– V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na správce jsou tyto:

City Realex, a.s., IČ: 61247961, DIČ: CZ61247961, Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10

Tel. + 420 296 338 444,  Email: cityrealex@cityrealex.com

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů 

Společnost City Realex, a.s., IČ: 61247961, se sídlem Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15819, tímto jako prodávající informuje spotřebitele o tom, že pro prodávajícím nabízené a prodávané výrobky je věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22.01.2020.

Jakékoliv změny tohoto nákupního řádu nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.womanizer.cz V případě, že jakékoliv ustanovení tohoto nákupního řádu je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení tohoto nákupního řádu je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

Přejít nahoru